niedziela, 23 listopada 2014

Komisja Europejska chce zmian w zakładaniu oraz prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw

8 września 2014 r. rozpoczęły się, prowadzone przez Komisję Europejską, konsultacje społeczne w sprawie Small Business Act (dalej SBA) w latach 2015 – 2020, którego celem jest wzmocnienie europejskiej polityki na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP) na terenie Unii Europejskiej. 

Sektor MŚP jest silnie wspierany przez inicjatywy europejskich instytucji, w tym Komisji i Parlamentu, od 2000 r., czyli momentu ogłoszenia Strategii Lizbońskiej (dalej SL) na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Około 21 mln MŚP funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej tworzy obecnie 58 % wartości dodanej, zatrudnia 87 mln ludzi i odpowiada za 85 % nowych miejsc pracy netto. MŚP odgrywają również kluczową rolę w ogólnej strategii reform Komisji „Europa 2020” oraz jej głównych inicjatywach, w szczególności tych, które dotyczą polityki przemysłowej.
Pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistnienia SL było opublikowanie dnia 25 czerwca 2008 r. przez Komisję Europejską komunikatu „Think Small First. A Small Business Act for Europe”, zawierającego propozycję spójnej strategii wobec MŚP. Następnie w 2011 r. wydano raport z dwuletniego procesu implementacji postulatów SBA, który przewidywał skupienie dalszych działań na ułatwianiu MŚP dostępu do finansowania oraz zachęcaniu i wspieraniu ich w czerpaniu korzyści z dostępu do rynków. 

Wśród zaproponowanych dotychczas działań znalazły się m.in.:

1) poprawa warunków dla tworzenia przedsiębiorstw (w szczególności możliwość utworzenia nowej firmy w przeciągu 3 dni obniżenia kosztów z tym związanych 100 euro);

2) uproszczenie reguł administracyjnych (m.in. test MŚP dla wszystkich nowych propozycji legislacyjnych i utworzenie tzw. jednego okienka);

3) ułatwienie dostępu do kapitału (m.in. gwarancje bankowe UE dla pożyczek dla MŚP, uproszczenie reguł dostępu MŚP do funduszy unijnych);

4) poprawa dostępu do rynków państw trzecich (m.in. intensyfikacja działań dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych).

Potrzeba rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników stanowi obecnie piąty priorytet z inicjatywy przedstawicieli ds. MŚP. 

Ponadto, wśród najnowszych propozycji Komisji warto wymienić:

1) przyjęcie rozporządzenia UE w sprawie uproszczeń regulacyjnych, zapewniającego ograniczenie czasu potrzebnego na założenie nowego przedsiębiorstwa do trzech dni i kosztów do 100 euro, możliwość uzyskania niezbędnych pozwoleń w ciągu jednego miesiąca, wprowadzającego obowiązek stosowania „testu MŚP” lub równorzędnego systemu we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewniającego skrócenie okresu umarzania i spłaty zadłużenia po ogłoszeniu upadłości do maksymalnie trzech lat;

2) zbadanie możliwości obniżenia kosztów transakcji/opłat dla MŚP, aby ułatwić im dostęp do własności przemysłowej i intelektualnej;

3) zachęcanie państw członkowskich do przyjmowania uproszczonych systemów podatkowych dla nowo tworzonych przedsiębiorstw w fazie rozwoju, z myślą o ograniczaniu obciążeń administracyjnych oraz przyspieszeniu procesu rozpoczynania działalności;

4) rozwijanie alternatywnych źródeł finansowania we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.


Aktualnie Komisja Europejska zbiera propozycje rozwiązań, które mogły by zostać wprowadzone do unijnego prawa w latach 2015 – 2020. Zainteresowani przedsiębiorcy, osoby fizyczne planujące otworzyć swój pierwszy biznes, a mające pomysł na to jak usprawnić tworzenie MŚP, wspierać ich konkurencyjność, a także doprowadzić do zwiększenia ich zatrudnienia, jak również przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, mogą wypowiedzieć się za pomocą internetowego formularza zamieszczonego na stronie KE. Po zamknięciu konsultacji publicznych Komisja przeanalizuje otrzymane odpowiedzi i opublikuje sprawozdanie zawierające ich podsumowanie. W oparciu o nie przygotowany zostanie wniosek w sprawie nowego programu SBA, który ma zostać przyjęty w pierwszej połowie 2015 r. 
Termin przesyłania własnych propozycji mija 15 grudnia 2014 r.

Formularz dostępny jest pod adresem:

FORMULARZ

Z kolei cały dokument dotyczący konsultacji publicznych w sprawie Small Business Act we wszystkich językach urzędowych Unii, w tym po polsku, jest do pobrania pod adresem:Kamil Kłopocki, prawnik w WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. jawna, prezes KN Futurum Europae


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza