piątek, 14 listopada 2014

Rozpoczęło się częściowe stosowanie umowy stowarzyszeniowej Ukraina - Unia Europejska

1 listopada Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pogratulował Ukrainie  rozpoczęcia stosowania Umowy stowarzyszeniowej Ukraina – Unia Europejska, ratyfikowanej przez Werchowną Rade Ukrainy (nazwa parlamentu) i Parlament Europejski 16 września br.

Na Ukrainie ustawę o ratyfikacji poparło w głosowaniu 355 deputowanych w 450-osobowym składzie Werchownej Rady, a w Strasburgu za ratyfikacją opowiedziało się 535 europosłów.

Dla wielu eurodeputowanych zaskoczeniem było rownocześnie ogłoszone w piątek 

w Brukseli unijno-rosyjsko-ukraińskiego porozumienia, które przewiduje, że wdrożenie umowy o wolnym handlu UE – Ukraina zostanie odłożone do 31 grudnia 2015 roku. Na takie rozwiązanie nalegała Rosja, która groziła, że w razie niespełniania jej wymogów wprowadzi cło na towary ukraińskie. Z kolei 23 października Parlament Europejski przedłużył bezcłowy dostęp ukraińskiego eksportu do rynku UE do końca 2015 roku.
Do zakończenia procedury ratyfikacji Umowy stowarzyszeniowej przez wszystkie państwa członkowskie UE stosunki między Ukrainą a UE, które nie są objęte tymczasowym stosowaniem dokumentu, będą regulowane zgodnie z Umową partnerstwa i współpracy między Ukrainą a UE z 10 listopada 1994 roku.

Zgodnie z Decyzjami Rady UE 2014/295/UE z dnia 17 marca 2014 roku, 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 roku oraz 2014/691/UE z dnia 29 września 2014 roku od 1 listopada 2014 roku tymczasowo będą stosowane następujące rozdziały/artykuły Umowy:

1)    Rozdział I «Ogólne zasady»;
2)    Rozdział ІІ «Polityczny dialog i reformy, polityczne stowarzyszenie, współpraca i konwergencja w zakresie zewnętrznej polityki i bezpieczeństwa»: artykuł 4 «Cele politycznego dialogu», artykuł 5 «Forum dla prowadzenia politycznego dialogu», artykuł 6 «Dialog i współpraca w zakresie reform wewnętrznych»;
3)    Rozdział ІІІ «Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo»: artykuł 14 «Nadrzędność prawa, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności», artykuł 19 «Przepływ osób»;
4)    Rozdział V «Współpraca gospodarcza i sektorowa»:
a)   Podrozdział  1 «Współpraca energetyczna, w tym kwestie jądrowe» (z wyjątkiem artykułu 338 (k) (w celu promowania Mechanizmu wspólnego wdrażania Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmiany klimatu z 1997 roku), artykułów 339 (w sprawie wymiany informacji i doświadczeń) i 342 (odnośnie współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej);
b)   Podrozdział 6 «Środowisko» (z wyjątkiem artykułu 361 (stosunki handlowe), 362 (1) (c) (planowanie pokonania skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych), 364 (współpraca w zakresie obrony cywilnej), 365 (a) (rozwój kompleksowej strategii w zakresie ochrony środowiska), a 365 (c) (opracowanie i wdrożenie polityk dotyczących zmiany klimatu);
c)    Podrozdział 7 «Transport» (z wyjątkiem artykułu 368 (3) (wymiana informacji i wspólne działania w skale regionalnej i międzynarodowej), 369 (a) (rozwój krajowej polityki transportu), oraz (d) (przystąpienie do odpowiednich międzynarodowych organizacji transportowych i umów);
d)   Podrozdział 12 «Usługi finansowe»;
e)   Podrozdział 17 «Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich» (z wyjątkiem artykułu 404 (h) odnośnie zwiększenia harmonizacji zagadnień omawianych w ramach organizacji międzynarodowych);
f)     Podrozdział 18 «Polityka w sektorze rybołówstwa i polityki morskiej» (z wyjątkiem artykułu 410 (b) (inicjatywy co do inspekcji i kontroli działalności połowowej przy użyciu niezbędnego sprzętu nadzoru), 411 (współpraca dotycząca zintegrowanej polityki morskiej);
g)    Podrozdział 20 «Ochrona konsumentów»;
h)   Podrozdział 26 «Współpraca dotycząca społeczeństwa obywatelskiego»;
i)     Podrozdział 28 «Uczestnictwo w programach i agencjach UE»;
5)    Artykuł 353 dotyczący stopniowego zbliżenia do struktury opodatkowania przewidzianej w prawie UE;
6)    Artykuł 428 dotyczący stopniowego zbliżaniu prawodawstwa i praktyki do zasad prawa UE, w szczególności w dziedzinie chorób zakaźnych, służby krwi, transplantacji komórek i tkanek oraz tytoniu;
7)    Rozdział VI «Współpraca finansowa i przepisy w zakresie walki z oszustwem finansowym»;

Załącznik XXVI, załącznik XXVII (z wyjątkiem kwestii jądrowych), załączniki XXVIII-XXXVI (z wyjątkiem pkt 3 załącznika XXXII), XXXVIII-XLI, XLIII i XLIV oraz Protokół III.


Ganna Verbovetska, członkini KN Futurum Europae

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza