piątek, 26 kwietnia 2013

Wspomnienia z konferecji Budżet UE 2014 - 2020

Dnia 5 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy alei Niepodległości 53 odbyła się konferencja Budżet UE 2014-2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? współorganizowana przez Panią Sidonię Jędrzejewską, Posłankę do Parlamentu Europejskiego oraz koła naukowe działające przy WPiA – KN Prawa Finansowego Pecunia oraz nasze skromne KN Europeistów Futurum Europae. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż do Auli Collegium Iuridicum Novum przybyło ponad 400 gości. Zjawili się liczni wielkopolscy samorządowcy i przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych oraz naukowcy i studenci poznańskich uczelni wyższych.
Spotkanie otworzył dr hab. Andrzej Gulczyński, kierownik studium Europeistyki na WPiA oraz opiekun naszego Koła. Następnie wystąpił dziekan wydziału, prof. dr hab. Roman Budzinowski, który powitał wszystkich gości i życzył wszystkim owocnych dyskusji. Sesję inauguracyjną zaszczyciła również Posłanka Sidonia Jędrzejewska.
 fot. Marcin Melanowicz

W pierwszym panelu skupiono się na priorytetach Wieloletnich Ram Finansowych dotyczących kwestii środowiskowych oraz energetycznych. Moderatorką tej części była Małgorzata Dzieciniak, dziennikarka TVP Poznań, prowadząca programy publicystyczne, m.in. Tydzień w Teleskopie”, czy poświęcony polityce program „Przy Jednym Stole”. Od prawie dwóch lat program ten raz w miesiącu realizowany jest w Strasbourgu w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W panelu pierwszym wystąpili: dr Piotr Lissoń, adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UAM, dr Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, adiunkt i wykładowca na WPiA UAM, Radosław Krawczykowski, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Joanna Kopczyńska, Naczelnik Wydziału Programowania, Ewaluacji i Nadzoru w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Karol Beszterda, przedstawiciel firmy Aquanet, Kierownik Biura Zarządzanie Programem Inwestycyjnym, odpowiedzialny za realizację inwestycji w spółce, Krzysztof Świtalski, Prezes Zarządu Fundacji TAURUS, Członek Rady Klastra Green Innovation Finance and Technology (GIFT). Zaproszono również Bogusława Sonika – Posła do Parlamentu Europejskiego, działającego w Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Nie dotarł niestety na spotkanie, gdyż utknął na lotnisku w Warszawie. Panel pierwszy dotyczył efektywności w wykorzystaniu funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska, szczególnie z perspektywy Wielkopolski. Zwrócono uwagę na fakt, iż 20% całego budżetu UE przeznaczone zostanie na zabezpieczenie klimatu.
 fot. Marcin Melanowicz

W panelu drugim skupiono się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w zakresie kapitału ludzkiego, czyli działań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Moderatorką tego panelu była dr Katarzyna Kokocińska, adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego, zajmująca się polityką rozwoju oraz funduszami unijnymi. Zadawała pytania prelegentom z żartobliwym naciskiem na trzymanie się dyscypliny czasowej, gdyż gorące zainteresowanie tematem nie do końca wiązało się ze sztywnymi ramami czasowymi. W panelu wystąpili: Karolina Ostrzyniewska, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE, dr Krzysztof Senger, kierownik Działu Programów Europejskich UAM oraz starszy doradca w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, Sylwia Wójcik, od roku 2007 jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Paweł Orłowski, były wiceprezydent miasta Sopotu odpowiedzialnym za wykorzystanie Funduszy Europejskich, opracowywanie strategii rozwoju, gospodarkę nieruchomościami i politykę społeczną, obecni pełni funkcję  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Lucyna Białk-Cieślak, dyrektor Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, a także Koordynator i zarządzający licznymi projektami unijnymi zarówno inwestycyjnymi jak i miękkimi. Prelegenci zastanawiali się nad wyzwaniami, które stoją tak przed Wielkopolską, jak i przed Polską oraz całą Unią, m.in. zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy, gospodarka oparta na wiedzy, programy uczenia się przez całe życie, ograniczenie wykorzystywania umów cywilnoprawnych w stosunku pracy oraz zmniejszenie bezrobocia wśród młodych.
W sesji podsumowującej wystąpił prof. UAM, dr hab. Tomasz Nieborak, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego oraz finansów UE, a także opiekun naszych kolegów z Koła Naukowego Prawa Finansowego Pecunia. Profesor zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty konferencji, mianowicie, efektywność – w szerokim tego słowa znaczeniu, problem zamówień publicznych, rozliczanie programów operacyjnych, rolę samorządu województwa oraz niesamowicie istotna z perspektywy całej Unii Europejskiej wartość dodaną wytwarzaną nieustannie przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Zaakcentowano również istotną rolę czynnika ludzkiego, o którym nie należy zapominać podczas strategicznego planowania oraz wykorzystywania funduszy unijnych. Konferencja zakończyła się tzw. „chwilą dla reporterów” – wykonano pamiątkowe zdjęcia oraz wymieniono się opiniami, czego efekty możecie obejrzeć w galerii.

 fot. Marcin Melanowicz
 
W nadziei na owocny przebieg nowych Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 dla Wielkopolski, Polski oraz całej Unii uczestnicy konferencji rozeszli się z wieloma nowymi pomysłami na polepszenie efektywności wykorzystywania funduszy unijnych.

Pełne sprawozdanie z konferencji znajdziecie tu.