sobota, 24 stycznia 2015

Odbył się pierwszy wykład w ramach POZNAŃSKIEJ AKADEMII DYPLOMACJI

22 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Poznańskiej Akademii Dyplomacji - cyklu spotkań zorganizowanego przez KN Futurum Europae, w ramach którego na WPiA UAM z wykładami odwiedzać nas będą najwyższej rangi dyplomaci. 

Na otwarcie mieliśmy przyjemność spotkać się z Jego Ekscelencją Karsten'em Klepsvik'iem, Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce, a w przeszłości m. in. sekretarzem ds. gospodarczych w Ambasadzie Norwegii w Manili (Filipiny) oraz zastępcą Szefa Misji w Waszyngtonie w latach 1995-1999.

W trakcie swojego wystąpienia J.E. opowiedział m. in. o swojej dotychczasowej karierze oraz najistotniejszych i najbardziej aktualnych problemach Norwegii, w tym kwestii zagospodarowania zasobów mineralno - surowcowych Arktyki. 

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja, w ramach której Pan Ambasador odpowiedział studentom na pytania dotyczące kwestii wymian studenckich do Norwegii, zagrożenia związanego z ewentualnym rozprzestrzenieniem się agresji rosyjskiej na kraje bałtyckie oraz możliwości przystąpienia Norwegii do Unii Europejskiej.

Następnie, w gronie członków KN Futurum Europae odbyło się spotkanie przy kawie, podczas którego mieliśmy możliwość przeprowadzenia mniej oficjalnych rozmów.

Na koniec swojej wizyty w Poznaniu, J.E. na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pana profesora Bronisława Marciniaka odbył wizytę w Collegium Minus.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć czwartkowej wizyty oraz zachęcamy do uczestnictwa w naszych następnych wykładach. Przypominamy też, że osoby, które wezmą udział w większości naszych spotkań otrzymają w czerwcu CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W POZNAŃSKIEJ AKADEMII DYPLOMACJI. 


sobota, 17 stycznia 2015

Podsumowanie konferencji o Wspólnej Polityce Rolnej.

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w zorganizowanej przez Koło Naukowe Futurum Europae konferencji o Wspólnej Polityce Rolnej. 

Dziękujemy serdecznie naszemu ekspertowi, panu Andrzejowi Fąfarze - Kierownikowi Referatu Politycznego, Konsulowi oraz zastępcy ambasadora RP w Ottawie. Podziękowania należą się tu także prelegentom - studentom i doktorantom z całej Polski, którzy wygłosili interesujące referaty.

Dziękujemy również naszym patronom i sponsorom, w tym:- Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UAM profesorowi Romanowi Budzinowski;


za wsparcie przy organizacji wydarzenia.

Dziękujemy także publiczności, która wzięła udział we wczorajszej konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji dostępnej na blogu poświęconym konferencji.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Integracja walutowa w UE – Litwa w gronie Eurolandu

Już w preambule Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą    (dziś znanego jako  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej)  zostało zapisane, iż państwa przystępujące do Wspólnoty zdecydowane są ,, stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy’’ oraz ,,zapewnić postęp gospodarczy i społeczny poprzez wspólne działanie, usuwając bariery’’. Dziś jednym ze środków, które mają pomóc w zrealizowaniu celów wymienionych w Traktacie jest przyjęcie przez Państwa Członkowskie wspólnej waluty- euro.

Krótka historia integracji gospodarczej i walutowej

W 1957 r. sławna szóstka państw - Francja, Włochy, Holandia, Luksemburg, Belgia oraz Niemcy (RFN), przyjęła Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wydarzenie to zapoczątkowało integrację gospodarczą, dzięki utworzeniu strefy wolnego handlu, w wyniku której nastąpiło zniesienie ceł pomiędzy sygnatariuszami. Następnie w 1968 r. państwa członkowskie związały się Unią celną, tym samym przyjmując wspólną taryfę celną dla państw trzecich. Kolejny krok integracji gospodarczej państw – Unia Gospodarcza i Walutowa przebiegał w trzech etapach. Pierwszy z nich rozpoczął w 1990 r., a było nim zniesienie wewnętrznych barier w swobodnym przepływie osób, towarów, usług i kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Udało się to zrealizować do roku 1993. W drugim etapie rozpoczęto przygotowania do ustanowienia wspólnej waluty, m. in. przez ustanowienie Europejskiego Instytutu Walutowego (dziś jego następcą jest  Europejski Bank Centralny). Ostatni krok rozpoczął się w 1999 r. Ustalono wtedy nieodwołalne kursy wymiany na euro walut jedenastu państw członkowskich oraz wprowadzono wspólną walutę- euro. Od tego momentu Europejski Bank Centralny przejął odpowiedzialność za prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej strefy euro.

Kryteria konwergencji

Zgodnie z art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do przyjęcia euro. Jednak, jak do tej pory nadal nie wszyscy zrealizowali ten cel. Powodem może być to, iż aby przystąpić do Unii Walutowej należy spełnić określone wymogi prawne oraz gospodarcze. O ile z wymogami prawnymi państwa byłyby w stanie się uporać, to problemem stają się kryteria gospodarcze, nazywane kryteriami konwergencji. Należą do nich, wymienione w art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

- przeciętna stopa inflacji nie może przekraczać więcej niż o 1,5 punktu procentowego średniej z trzech państw członkowskich o najniższym tempie wzrostu cen;

- wysokość deficytu budżetowego danego państwa nie może przekroczyć poziomu 3% produktu krajowego brutto (PKB), a jego dług publiczny nie może być wyższy niż 60% PKB;

- przez rok poprzedzający przystąpienie, średnia długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2 punkty procentowe od średniej stóp procentowych w trzech krajach Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach;                                                                                                                                   .
- waluta państwa przez co najmniej 2 lata musi uczestniczyć w Europejskim Mechanizmie Kursowym, nie podlegając wtedy dewaluacji wobec euro, a kurs wymiany wobec wspólnej waluty nie może odbiegać od centralnego parytetu o więcej niż 15%.

Litwa przystąpiła do euro

Obecnie  państw członkowskich, które za swoją walutę przyjęły euro jest 19. Oprócz nich euro używane jest aktualnie na kilkunastu obszarach nienależących do Unii Europejskiej, m.in. w Watykanie, San Marino, czy też w Kosowie. ,,Najnowszym ” państwem członkowskim, które przystąpiło do eurolandu jest Litwa. Wraz z Nowym Rokiem, tj. od 1 stycznia 2015 euro zastąpiło tam lita.


Artykuł do przeczytania także na portalu student.lex.pl

Anna Król - Członkini KN Futurum Europae

sobota, 3 stycznia 2015

POZNAŃSKA AKADEMIA DYPLOMACJ

Miło nam poinformować, że Koło Naukowe Futurum Europae jest w trakcie organizacji

POZNAŃSKIEJ AKADEMII DYPLOMACJI

W ramach akademii odbywać się będą spotkania z czynnymi, jak i byłymi dyplomatami i pracownikami ministerstwa spraw zagranicznych. Na każdym ze spotkań będzie prowadzony rejestr uczestników, a osoby, które wezmą udział w każdym spotkaniu otrzymają DYPLOM UCZESTNICTWA W AKADEMII.

Nasz pierwszy wykład będzie miał charakter skandynawski, ponieważ nasze zaproszenie przyjął Jego Ekscelencja Karsten Klepsvik – Ambasador Norwegii w Polsce. 


J.E. Karsten Klepsvik jest z wykształcenia magistrem nauk politycznych i ekonomii międzynarodowej. W latach 1983-1986 pełnił funkcję sekretarza ds. gospodarczych w Ambasadzie Norwegii w Manili (Filipiny). Następną kadencję spędził w Ambasadzie w Waszyngtonie jako sekretarz ds. politycznych, żeby powrócić tam jako zastępca Szefa Misji w latach 1995-1999. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje kierownicze w wydziałach norweskich ministerstw: Ministerstwie Rybołówstwa (1990-1993) i Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Oslo (1999-2001, 2005-2013), a także m. in. w Zarządzie Norweskiej Federacji Przedsiębiorców (1991-1993), w Radzie Arktycznej (2006-2009) i Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (2005-2013). Od 01.02.2013 r. pełni funkcję Ambasadora Królestwa Ambasady Norwegii w RP. 

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia o godzinie 11:00 w Sali Eta  Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zapraszamy także do wzięcia udziału w wydarzeniu zamieszczonym na naszym funpage'u na facebook'u.czwartek, 1 stycznia 2015

Wspólna Polityka Rolna jako instrument ochrony przed niestabilną sytuacją gospodarczą Europy.

Już 16 stycznia 2015 roku , w godzinach 8-15, na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Futurum Europae ogólnopolska, studencko - doktorancka konferencja naukowa zatytułowana "Wspólna Polityka Rolna jako instrument ochrony przed niestabilną sytuacją gospodarczą Europy".


Wydarzenie zostało objęte patronatem m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Marka Sawickiego, wydawnictwa OD.NOWA oraz portalu student.lex.pl. W roli eksperta wystąpi poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego, pan Andrzej Grzyb.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia bloga poświęconego wydarzeniu.