Deklaracja członkowskaDEKLARACJA CZŁONKOWSKA

KOŁA NAUKOWEGO FUTURUM EUROPAE
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………….


Kierunek i rok studiów:

………………………………………………………………………………………….


Adres e-mail:

………………………………………………………………………………………….


Numer telefonu:

………………………………………………………………………………………….
Niniejszym proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Naukowego Futurum Europae działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się ze Statutem Koła i akceptuję jego treść. Zobowiązuję się także sumiennie wypełniać obowiązki wynikające z mojego członkostwa w Kole Naukowym Futurum Europae.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833 z poz. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie do celów statutowych Koła Naukowego moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji.


Poznań, dnia ……………………                         ………….………..…………............................

                                                                                                  (własnoręczny podpis)

Decyzją Zarządu z dnia ……………………………………………………………. Kandydat zostaje Członkiem Koła Naukowego Futurum Europae. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Poznań, dnia ……………………                                    ………….………..…………………………

                                                                                                   (podpis Prezesa/Wiceprezesa KN)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza