Statut Koła

Statut
Koła Naukowego Europeistów „Futurum Europae”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Niniejszy Statut reguluje działalność i organizację Koła Naukowego Europeistów "Futurum Europae", zwanego dalej Kołem.
2. Koło działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rozdział II
Cele i zadania
Art. 2
Celem działalności Koła jest:
1. tworzenie warunków służących podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań studentów oraz członków Koła;
2. szerzenie wiedzy związanej z Unią Europejską oraz promowanie idei integracji europejskiej wśród studentów;
3. tworzenie możliwości zdobycia doświadczenia w zakresie prawa Unii Europejskiej poprzez współpracę
z instytucjami i przedsiębiorstwami;
4.umożliwienie wszechstronnego rozwoju członków Koła;
5. dbałość o dobry wizerunek Studium Europeistyki oraz Wydziału Prawa i Administracji.


Art. 3
Cele statutowe realizowane są poprzez:
1. cykliczne spotkania członków Koła;
2. nawiązywanie i poszerzanie kontaktów w ramach Uczelni oraz z innymi ośrodkami akademickimi, przedstawicielami środowisk naukowych, oraz realizację wspólnych przedsięwzięć z instytucjami krajowymi i europejskimi;
3. inicjowanie spotkań oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami działającymi w ramach zainteresowań Koła;
4. udział w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach, wykładach, odczytach, warsztatach;
5. organizację seminariów, konferencji, wykładów, odczytów, warsztatów;
6. inne działania sprzyjające realizacji celów wymienionych w art.2.
Rozdział III
Członkostwo
Art. 4
Członkostwo zwyczajne w Kole jest dobrowolne, a członkiem Koła może zostać każdy student.


Art. 5
1. Członkostwo zwyczajne Koła nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do statutu.
2. Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła. Członkostwo Honorowe nadaje się dożywotnio na mocy uchwały Zgromadzenia.
3. Członkowie założyciele wymienieni w Akcie Założycielskim uzyskują status członków zwyczajnych z dniem zatwierdzenia Statutu Koła przez Rektora Uniwersytetu.


Art. 6
1. Każdy członek zwyczajny Koła posiada prawo:
a) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Koła;
b) wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła;
c) korzystania z wszelkich pomocy naukowych, materiałów oraz urządzeń będących własnością Koła.


2. Członkowie zwyczajni Koła posiadają prawo głosu w Zgromadzeniu Członków Koła oraz bierne i czynne prawo wyborcze do organów Koła.


3. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.


Art. 7
Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał jego Organów;
2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;
3. aktywnie przyczyniać się i realizacji celów Koła;
4. dbać o dobry wizerunek Koła i Uczelni;
5.czynnie uczestniczyć w pracach Koła.
Art. 8
Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi Koła;
2. śmierci;
3. rozwiązania Koła;
4. wykluczenia członka z Koła.


Art. 9
1. W przypadku poważnego naruszenia Statutu Koła, Zgromadzenie Członków może większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Koła.
2. W przypadku stwierdzenia niemożności czasowego wykonywania przez członka obowiązków lub na wniosek zainteresowanego Zarząd Koła może podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa.
Rozdział IV
Organy Koła
Art. 10
Organami Statutowymi Koła są:
1. Zgromadzenie Członków Koła zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna.


Art. 11
Do uprawnień Zgromadzenia należy wydawanie uchwał w sprawach:
1. wyboru i odwoływania członków Zarządu,
2. zmiany Statutu Koła,
3. podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła,
4. uchylenia decyzji Zarządu,
5. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. nadania tytułu Członka Honorowego,
7. wykluczenia członka z uczestnictwa w Kole.


Art. 12
1. Zgromadzenie może zostać zwołane przez Prezesa Koła na wniosek członka Zarządu lub co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Koła.


2. Informacja o terminie, miejscu i tematyce poruszanej na Zgromadzeniu zostanie ogłoszona na tydzień przed planowanym terminem w formie plakatów informacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji lub drogą elektroniczną, jeżeli członkowie wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie informacji tą droga na swoje adresy e-mail. Dodatkowo informacja ta może zostać umieszczona na stronie internetowej Koła.


3. Walne Zgromadzenie członków Koła zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu semestru, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Koła.


4. Obowiązek ogłoszenia informacji o zwołaniu Zgromadzenia spoczywa na Prezesie.

Art. 13
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,
b) dwóch Wiceprezesów,
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
zwani dalej członkami Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest na okres jednego roku akademickiego.
4. Skład pierwszej kadencji Zarządu wybrany zostanie spośród członków założycieli.


Art. 14
1. Po zakończeniu kadencji Zarządu Prezes zwołuje Zgromadzenie w celu wybranie nowego Zarządu.
2. Prezes Koła zgłasza kandydaturę nowego Prezesa. Jeśli kandydatura zostanie w wyborach odrzucona, obecni zgłaszają kandydatury spośród pozostałych członków.
3. Nowo wybrany Prezes Koła zgłasza kandydatury Wiceprezesów. W przypadku odrzucenia jednej lub obu kandydatur w głosowaniu, obecni zgłaszają innych kandydatów spośród pozostałych członków.
4. Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Prezesa i Wiceprezesów.


Art. 15
1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.. Na wniosek członka Koła głosowanie może zostać utajnione.
3. W przypadku uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium oraz uchwały o rozwiązaniu Zarządu Koła, lub odwołania członka Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań z prawem lub statutem, art. 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Członkowie Zarządu są wyłączeni z głosowania.
4. W przypadku rozwiązania Zarządu, jego dotychczasowi członkowie sprawują swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.


Art. 16
1. Prezes zwołuje Zgromadzenie członków Koła w celu przeprowadzenia wyboru nowych członków Zarządu na kolejną kadencję. Wybory odbywają się najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
2. Wyboru nowych członków Zarządu dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Koła.
3. Członkowie Zarządu mogą ubiegać się o reelekcję.


Art. 17
1. Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Zgromadzenia;
b) składanie sprawozdań Zgromadzeniu na koniec kadencji;
c) opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich Zgromadzeniu do zatwierdzenia;
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła;
e) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe;
f) zwoływanie i organizacja posiedzeń Zgromadzenia;
g) prowadzenie rejestru członków i przyjmowanie nowych członków;
h) utrzymywanie kontaktów z władzami Wydziału, Uczelni i Opiekunem Naukowym Koła;
i) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
j) podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła.


2. Oświadczenia woli w imieniu członków Koła mogą składać Prezes Koła lub dwaj Członkowie Zarządu po uzgodnieniu z Prezesem.
3. Uchwały Zgromadzenia członków podjęte w określonej kwestii wiążą Zarząd podczas składania oświadczenia woli.
4. Zarząd ma prawo do upoważnienia dowolnego członka do reprezentowania członków Koła w celu realizacji określonego zadania w określonym czasie.


Art. 18
Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ¾ liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.


Art. 19
Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji złożonej Prezesowi,
2. śmierci,
3. upływu kadencji,
4. odwołania członka przez Zgromadzenie,
5. rozwiązania Koła.


Art. 20
1. Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną. Decyzję w tej sprawie podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, na okres kadencji Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień statutu oraz kontroluje gospodarowanie funduszami Koła.


3. Komisja Rewizyjna występuje do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium lub o odwołanie całego Zarządu lub jego poszczególnych członków.


Art. 21
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków Koła powołanych przez Zgromadzenie.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
Finanse Koła
Art. 22
1.Na finanse Koła składają się środki materialne przyznawane zgodnie z odpowiednimi artykułami Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),


Art. 23
1. Zarząd odpowiedzialny jest za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła.
2. Skarbnik odpowiada za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła.
3. Zarząd przedstawia władzom Uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od UAM środków materialnych nie rzadziej niż raz w semestrze.
4. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, która z odpowiednimi wnioskami występuje w tych sprawach wobec Walnego Zebrania.
Rozdział VI
Opiekun Koła
Art. 24
Opiekuna Koła powołuje Dziekan spośród pracowników Wydziału Prawa i Administracji na wniosek Zarządu, na okres jednego roku.


Art. 25
Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła. Zarząd uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła
Art. 26
1. Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków koła uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
3. Uchwała w sprawie zmiany statutu wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia zmiany przez Rektora Uniwersytetu.


Art. 27
Koło ulega rozwiązaniu w przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały Zgromadzenia lub na drodze uchwały Senatu Akademickiego UAM.Art. 28
1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła większością 9/10 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
2. Prezes Koła jest zobowiązany do poinformowania Opiekuna,Dziekana Wydziału oraz Rektora o podjęciu uchwały w terminie 3 dni od jej uchwalenia.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
Art. 29
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmuje Zarząd.
2. W sprawach spornych decyzje podejmuje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.


Art. 30
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza